Skip Nav

Leighton State Bank

Details

Address

225 Otley St PO Box 146
Leighton , IA 50143-0146

Phone
(641) 626-3721

Routing No.
073916778

Fax
(641) 626-3509